4 de set. 2020

El pronom 'en' en funció de complement de nom

En aquest apunt veurem els principals requisits que ha de complir un complement del nom perquè el pronom en el pugui representar quan l’elidim. M’he basat en la informació que proporciona la GIEC sobre aquesta qüestió i en obres anteriors que ja l’havien tractat.


El primer requisit, de tipus semàntic, és que entre el pronom en i el sintagma nominal que complementa hi hagi una relació semàntica, que a vegades pot ser abstracta, de part a tot. A (1), per exemple, els tres quadres són una part de l’exposició.

(1) Després de visitar l’exposició, en volem destacar tres quadres (volem destacar tres quadres de l’exposició)


Els altres requisits que ha de complir un complement de nom per poder ser representat en una oració per mitjà del pronom en són sintàctics. Els principals són els següents:

1. El sintagma nominal que conté el complement del nom representat per en ha de fer la funció de complement directe (2), de sintagma nominal postverbal d’una construcció inacusativa (3), d’atribut (4) o de predicatiu (5).

(2) Creus que ho va robar ell, però no en tens proves (no tens proves del robatori)

(3) No puc corregir les galerades: me’n falten les dues primeres pàgines (em falten les dues primeres pàgines de les galerades)

(4) Ell et podria explicar el projecte perquè en va ser el promotor (va ser el promotor del projecte)

(5) Si t’interessa aquest centre excursionista, fes-te’n sòcia (fes-te sòcia d’aquest centre excursionista)

 

2. A les oracions copulatives identificatives (és a dir, aquelles en què el subjecte i l’atribut són intercanviables: La professora és la Cèlia i La Cèlia és la professora), es pot pronominalitzar el complement del nom del sintagma nominal que està en posició postverbal (el subjecte) però no el del que està en posició preverbal (latribut). Per això, a les oracions de (6-7) hi ha el pronom en, però en canvi a la de (8), no.

(6) D’això la Quimeta n’és la culpable (CN de l’atribut: La Quimeta és la culpable d’això)

(7) D’això n’és la culpable la Quimeta (CN de l’atribut, també, amb el subjecte posposat, rematitzatÉs la culpable d’això la Quimeta)

(8) D’això la culpable és la Quimeta (CN del subjecte, i per tant, no es pot pronominalitzar quan l’elidim: La culpable d’això és la Quimeta)

 

3. Una estructura en què és freqüent trobar el complement de nom del complement directe representat pel pronom en és la que trobem amb els verbs dir, explicar i saber seguits de res o alguna cosa o un altre sintagma nominal, com es pot veure als exemples de (9-12).

(9) Aviat us en podré dir alguna cosa

(10) Aviat te’n podré explicar alguna cosa

(11) No en sé res

(12) Encara no en sabem les causes


La mateixa estructura, però amb una construcció pronominal amb es, també porta el pronom, com es pot veure a (13).

(13) De l’accident encara no se’n saben les causes

 

4. El pronom en NO pot representar un complement del nom que formi part d’un sintagma que faci la funció de complement de règim preposicional. A diferència dels complements directes, dels sintagmes nominals postverbals de les construccions inacusatives, dels atributs i dels predicatius, que hem vist al punt 1, els complements de règim porten una preposició que bloqueja la possibilitat de pronominalitzar. Així doncs, en lloc de dir:

(14) He rebut el teu llibre, però no en vaig poder venir a la presentació (no vaig poder venir a la presentació del teu llibre)

(15) A l’Anna li agradaven tant les òlibes que al final se’n va convertir en la protectora (es va convertir en la protectora de les òlibes)

Diem:

(16) He rebut el teu llibre, però no vaig poder venir a la presentació

(17) A l’Anna li agradaven tant les òlibes que al final es va convertir en la protectora d’aquests ocells

Fixeu-vos que l’alternativa a la pronominalització no és sempre la mateixa: a (16) n’hi ha prou amb l’elisió del complement; a (17), en canvi, ens ha calgut mantenir el complement del nom, però substituint el nom òlibes per un hiperònim, ocells.Al meu entendre, la GIEC esmenta aquest cas una mica de passada, sense entretenir-se a explicar-lo amb un cert detall. És un cas important: Joan Solà ja va observar
 fa anys, al llibre Sintaxi normativa: estat de la qüestió (1994), que a vegades en aquesta estructura hi trobem el pronom en, probablement com a resultat d’una ultracorrecció i d’una certa inseguretat en l’ús d’aquest pronom. Posteriorment, Júlia Todolí ho va desenvolupar a la Gramàtica del català contemporani (2002).

 

5. Per la mateixa raó que la del punt 4, el pronom en no pot representar el complement del nom d’un complement del nom: la preposició del primer complement bloqueja, impedeix, la possibilitat de pronominalitzar el segon. En aquests casos se sol optar per un possessiu (19) o una altra construcció (20): a (18) la preposició de que precedeix l’extinció bloqueja la possibilitat de pronominalitzar el complement del nom, d’aquest mamífer (no diem “no en saben els motius de l’extinció”).

(18) És un mamífer del Terciari, però els experts encara no saben els motius de l’extinció d’aquest mamífer

(19) És un mamífer del Terciari, però els experts encara no saben els motius de la seva extinció

(20) És un mamífer del Terciari, però els experts encara no saben per què es va extingir

 

6. Atenció, cas especialment interessant. Podria semblar que oracions com les de (21-23) contradiuen el requisit anterior.

(21) Era una empresa familiar i la Júlia en controlava el 60 % de les accions (Era una empresa familiar i la Júlia controlava el 60 % de les accions de l’empresa)

(22) Si voleu comprar el diari Ara, aquí en tenim una pila d’exemplars (Si voleu comprar el diari Ara, aquí tenim una pila d’exemplars del diari Ara)

(23) Això fa que cada any n’augmenti el nombre de casos (Això fa que cada any augmenti el nombre de casos de la malaltia)

Sembla que, com en els casos dels punts 4 i 5, tinguem una preposició que bloqueja la possibilitat de pronominalitzar el complement posterior; i malgrat això, com a parlants competents, aquestes oracions ens semblen ben gramaticals. ¿Què hi deu passar, doncs? En aquestes oracions les construccions el 60 % de, una pila de i el nombre de actuen en bloc, són quantificadors i fan d’especificadors del nom (com molts de, tants de i altres; la comparació amb aquestes estructures i d’altres de similars ajuda a entendre-ho), i la preposició de en forma part. És per aquest motiu que la condició anterior no els afecta: no tenim un complement del nom del complement del nom, sinó un complement de nom del nucli del complement directe (accions, exemplars, casos). No hi ha, doncs, cap preposició que bloquegi la possibilitat de pronominalitzar.

Aquest fenomen es pot relacionar amb un altre: la preferència per la concordança en plural que trobem quan aquesta mena de sintagmes nominals fan la funció de subjecte. Ho trobareu explicat aquí.

 

7. La condició del punt 5 tampoc s’aplica a sintagmes com drets d’antena, molí de vent, botó de mostra i barem de puntuació.

(24) D’aquest documental aquell canal en tenia els drets d’antena (Aquell canal tenia els drets d’antena d’aquell documental)

(25) D’aquest examen caldrà revisar-ne els barems de puntuació (Caldrà revisar els barems de puntuació d’aquest examen)

La GIEC ho explica dient que són expressions lexicalitzades que compten com una sola unitat lèxica. Dit d’una altra manera, en oracions com les de (24-25), el segon sintagma preposicional encapçalat per la preposició de (d’aquest documental, d'aquest examen) no és un complement de antena i puntuació, respectivament, sinó un segon complement de drets i barem, o del conjunt format per drets d’antena i barems de puntuació, i per tant queda fora de l’abast de la primera preposició.


Un cop vistos els requisits perquè un complement del nom pugui ser representat pel pronom en quan l’elidim, comentarem altres aspectes relacionats amb aquest fenomen.

D’una banda, ens podem preguntar si els complements de nom que es poden representar per mitjà del pronom en tenen alguna característica sintàctica en comú. I efectivament, en tenen dues que és molt important tenir en compte per entendre com funciona la pronominalització en català:

La primera: el nom del qual és complement el constituent que elidim, SEMPRE forma part del predicat; dit d’una altra manera, la pronominalització és un fenomen sintàctic que sempre actua dins del sintagma verbal. Els elements que formen part del subjecte i els adjunts oracionals no es poden pronominalitzar.

La segona: el nom del qual és complement el constituent que elidim, no va mai precedit de preposició.

 

D’altra banda, cal tenir present que la relació de part-tot entre el complement i el nom fa que en alguns casos el pronom en, que trobem a (26), sigui equivalent a un pronom de datiu, com a (27); o a un possessiu, com a (28).

(26) N’han traduït tots els poemes

(27) Li han traduït tots els poemes

(28) Han traduït tots els seus poemes


A vegades fins i tot es pot elidir l’element que expressa el tot, com es pot veure comparant (29) amb (30).

(29) Hem anat a la preestrena de la pel·lícula perquè en coneixem la protagonista

(30) Hem anat a la preestrena de la pel·lícula perquè Ø coneixem la protagonista

 

Arribats en aquest punt, ens podem fer la pregunta següent: ¿diríeu (31) o -32)?

(31) En tinc moltes ganes

(32) Em moro de ganes / Me'n moro de ganes

 

(Penseu-hi un parell de minuts i repasseu, si cal, l’explicació d’aquí dalt abans de continuar llegint.)

 

 

Efectivament, a (31) hem pronominalitzat el complement del nom de ganes (tinc moltes ganes danar-hitinc moltes ganes de fer-ho...), que és el nucli del complement directe.

A (32), en canvi, el nom ganes forma part d’un sintagma preposicional que fa d’adjunt causal (gramaticalitzat, fixat) del verb morir-se. En principi, la preposició, com hem vist més amunt, impedeix, bloqueja, la possibilitat de pronominalitzar el complement del nom de ganes (em moro de ganes danar-hiem moro de ganes de fer-ho...). Per això, l’opció sense pronom funciona bé. Però hi ha parlants que hi posarien el pronom, i això fa pensar que el fet que es tracti d’una construcció gramaticalitzada (per sort, no ens morim), hi deu tenir a veure i deu poder “desactivar” l’efecte bloquejador de la primera preposició . Cas interessant.

Notes

1. A la GIEC, d’on he extret alguns dels exemples, trobareu explicat el contingut d’aquest apunt a l’epígraf § 18.6.3.2 (p. 700-703). Aquest mateix epígraf conté altres casos que hi estan relacionats.


2. Aquest apunt és una versió ampliada del capítol 24 del llibre La nova normativa a la butxaca, que recull les principals novetats de la GIEC i lOIEC i que va publicar lany 2018 Publicacions de lAbadia de Montserrat. 

 

 

.